یکشنبه, 31 تیر 1403
نصر نیروی یزد - پروژه های کابلی

 

  • پروژه های کابلی

 

  • 63 و 132 کیلوولت:

 

نام و مشخصات پروژه

نام كارفرما

 احداث كانال،كابل كشي وسركابل بندي دوبي خط63  كيلوولت ارتباط پست سورمق به خط سورمق- ابركوه

برق منطقه‌اي يزد

 احداث كانال،كابل كشي و سركابل بندي دوبي خط63 كيلوولت ارتباط پست230 شمال يزد به خط يزد1- شمال

برق منطقه‌اي يزد

 اجراي كابلكشي، سركابل بندي، مفصل بندي و فيبرنوري خط63 كيلوولت (300 * 1)دومداره ارتباط پست دانشگاه به پست منتظر القائم يزد

برق منطقه‌اي يزد

 اجراي كامل كابل زميني63 كيلوولت (800 * 1) دومداره تغذيه پست مدرس

برق منطقه‌اي يزد

 خريد تجهيزات،احداث كانال و كابل كشي خط دو مداره66 كيلوولت شيراز- چوگان

برق منطقه‌اي يزد

 اجراي عمليات ساختماني و كابل كشي خط63 كيلوولت غرب- آزادگان

برق منطقه‌اي يزد