یکشنبه, 31 تیر 1403
نصر نیروی یزد - پروژه های خارجی در دست اجرا

 

 

 *   پروژه های خارجی در دست اجرا


 

نام و مشخصات پروژه

نام کارفرما

احداث کامل خط 132کیلوولت پنجوین - سید صادق عراق به طول 50 کیلومتر

Diyan

احداث کامل خط 400 کیلوولت قطعه اول و دوم از خط سوم انتقال برق کشور ارمنستان به طول 90 کیلومتر

صانیر