چهارشنبه, 30 خرداد 1403
نصر نیروی یزد - نمایش درختی چارت سازمانی

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • رئیس هیئت مدیره
  • رئیس : اکبر طاقداریان اردکان
 • مدیریت
  • مدیر عامل : محمد مهدی یزدان شناس
  • معاونت اجرایی
   • معاونت : علی کامرانی
  • معاونت فنی - مهندسی
   • مدیریت مالی - اداری
    • مدیریت : جواد خواجوی