چهارشنبه, 30 خرداد 1403
نصر نیروی یزد - پروژه های نگهداری و تعمیرات

 

  • پروژه های نگهداری و تعمیرات

 

 

نام و مشخصات پروژه

مدت قرارداد

نام كارفرما

 سرویس و نگهداري بخشي از خطوط فوق توزيع استان يزد

86-84

برق منطقه‌اي يزد

 سرويس و نگهداري بخشي از خطوط فوق توزيع استان يزد

87-86

برق منطقه‌اي يزد

 عمليات نگهداري و تعميرات خطوط و پستهاي انتقال و  فوق توزيع استان كرمان

88-87

برق منطقه‌اي كرمان

 سرويس و نگهداري بخشي از خطوط فوق توزيع استان يزد

88-87

برق منطقه‌اي يزد

 سرويس و نگهداري بخشي از خطوط فوق توزيع استان يزد

89-88

برق منطقه‌اي يزد

 سرويس و نگهداري بخشي از خطوط فوق توزيع استان يزد

90-89

برق منطقه‌اي يزد

 تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع و فیبرنوری شبکه برق استان یزد

91-90

برق منطقه‌اي يزد

 تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع و فیبرنوری شبکه برق استان یزد

92-91

برق منطقه‌اي يزد